top of page
Szukaj

Z ŻYCIA SEJMIKU #6 - Zaproszenie na VIII sesję


Fot. Wojciech Oksztol / Wrota Podlasia

Tuż po świętach, 24 kwietnia - kolejna, VIII Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego.W czasie obrad, będziemy debatować m.in nad przyjęciem programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością oraz zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok. Oto proponowany porządek obrad.


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Sejmiku.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023”.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dot. pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

 11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

 13. Rozpatrzenie informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

 14. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.

 15. Rozpatrzenie informacji o kontrolach przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Najwyższą Izbę Kontroli i inne jednostki kontroli zewnętrznej z II półroczu 2018 r.

 16. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 25 marca 2019 r.

 17. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 18. Wolne wnioski, informacje.

 19. Zamknięcie sesji.

25 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page